Whole exome sequencing of an asbestosinduced wild-type murine model of malignant mesothelioma

Malignant mesothelioma (MM) is an aggressive cancer of the pleural and peritoneal cavities caused by exposure to asbestos. Asbestos-induced mesotheliomas in wild-type mice have been used extensively as a preclinical model because they are phenotypically identical to their human counterpart. | Whole exome sequencing of an asbestosinduced wild-type murine model of malignant mesothelioma

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.