Potential mechanisms of resistance to venetoclax and strategies to circumvent it

Venetoclax (ABT-199), a first-in-class orally bioavailable BCL-2-selective inhibitor, was recently approved by the FDA for use in patients with 17p-deleted chronic lymphocytic leukemia who have received prior therapy. It is also being evaluated in numerous clinical trials for treating patients with various hematologic malignancies. | Potential mechanisms of resistance to venetoclax and strategies to circumvent it

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
99    301    2    02-03-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.