Single-cell mRNA profiling reveals transcriptional heterogeneity among pancreatic circulating tumour cells

Single-cell mRNA profiling of circulating tumour cells may contribute to a better understanding of the biology of these cells and their role in the metastatic process. In addition, such analyses may reveal new knowledge about the mechanisms underlying chemotherapy resistance and tumour progression in patients with cancer. | Single-cell mRNA profiling reveals transcriptional heterogeneity among pancreatic circulating tumour cells

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.