Progressive resistance training in head and neck cancer patients during concomitant chemoradiotherapy – design of the DAHANCA 31 randomized trial

Head and neck cancer patients undergoing concomitant chemoradiotherapy (CCRT) frequently experience loss of muscle mass and reduced functional performance. Positive effects of exercise training are reported for many cancer types but biological mechanisms need further elucidation. | Progressive resistance training in head and neck cancer patients during concomitant chemoradiotherapy design of the DAHANCA 31 randomized trial

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.