CUL4A overexpression as an independent adverse prognosticator in intrahepatic cholangiocarcinoma

CUL4A has been known for its oncogenic properties in various human cancers. However, its role in intrahepatic cholangiocarcinoma (iCCA) has not been explored. | CUL4A overexpression as an independent adverse prognosticator in intrahepatic cholangiocarcinoma

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.