Most children with cancer are not enrolled on a clinical trial in Canada: A populationbased study

Primary objective was to describe the proportion of children newly diagnosed with cancer enrolled on a therapeutic clinical trial. Secondary objectives were to describe reasons for non-enrollment and factors associated with enrollment on trials. | Most children with cancer are not enrolled on a clinical trial in Canada A populationbased study

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
62    175    1    20-06-2024
242    102    1    20-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.