What is the impact of local control in Ewing sarcoma: Analysis of the first Brazilian collaborative study group – EWING1

Relapse in localized Ewing sarcoma patients has been a matter of concern regarding poor prognosis. Therefore, we investigated the impact of local control modality (surgery, surgery plus radiotherapy, and radiotherapy) on clinical outcomes such as survival and recurrence in patients with non-metastatic Ewing sarcoma treated on the first Brazilian Collaborative Group Trial of the Ewing Family of Tumors (EWING1). | What is the impact of local control in Ewing sarcoma Analysis of the first Brazilian collaborative study group EWING1

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
32    17    1    18-01-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.