Patterns of venous thromboembolism risk in patients with localized colorectal cancer undergoing adjuvant chemotherapy or active surveillance: An observational cohort study

Venous thromoboembolism (VTE) is a frequent and burdensome complication of metastatic colorectal cancer (CRC). However, the epidemiology of VTE in patients with localized CRC after surgery in curative intent is incompletely understood. | Patterns of venous thromboembolism risk in patients with localized colorectal cancer undergoing adjuvant chemotherapy or active surveillance An observational cohort study

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
72    110    3    16-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.