Reduced RCE1 expression predicts poor prognosis of colorectal carcinoma

As an end-proteolytic enzyme that cleaves the last three residues of proteins with a terminal CAAX, Ras-converting enzyme 1 (RCE1) has an essential role in multiple signaling pathways and take part in the process of differentiation, proliferation and carcinogenesis. | Reduced RCE1 expression predicts poor prognosis of colorectal carcinoma

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
7    11    2    08-02-2023
85    20    1    08-02-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.