The peripheral monocyte count is associated with the density of tumorassociated macrophages in the tumor microenvironment of colorectal cancer: A retrospective study

Inflammation is widely recognized to play an important role in cancer progression, and the peripheral monocyte count has been reported to correlate with the prognosis in patients with colorectal cancer. This is based on the hypothesis that the peripheral monocyte level and the density of tumor-associated macrophages (TAMs) in the cancer microenvironment correlate with each other. | The peripheral monocyte count is associated with the density of tumorassociated macrophages in the tumor microenvironment of colorectal cancer A retrospective study

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
7    59    2    08-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.