Prognostic factors and outcome of Liposarcoma patients: A retrospective evaluation over 15 years

Soft tissue sarcomas are rare entities with over 50 histological subtypes. Liposarcoma (LS) is the most common neoplasm in this group; it is a complex neoplasm that is divided into different histological subtypes. | Prognostic factors and outcome of Liposarcoma patients A retrospective evaluation over 15 years

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
109    256    1    17-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.