Granulin-epithelin precursor interacts with 78-kDa glucose-regulated protein in hepatocellular carcinoma

Granulin-epithelin precursor (GEP) is a secretory growth factor, which has been demonstrated to control cancer growth, invasion, drug resistance and immune escape. Our previous studies and others also demonstrated its potential in targeted therapy. | Granulin-epithelin precursor interacts with 78-kDa glucose-regulated protein in hepatocellular carcinoma

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
211    36    3    08-02-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.