Internet-based perioperative exercise program in patients with Barrett’s carcinoma scheduled for esophagectomy [iPEP - study] a prospective randomizedcontrolled trial

Patients undergoing surgery for esophageal cancer have a high risk for postoperative deterioration of lung function and pulmonary complications. This is partly due to one-lung ventilation during thoracotomy. | Internet-based perioperative exercise program in patients with Barrett s carcinoma scheduled for esophagectomy iPEP - study a prospective randomizedcontrolled trial

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
7    12    1    08-02-2023
170    3    1    08-02-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.