Protein kinase C-α (PKCα) modulates cell apoptosis by stimulating nuclear translocation of NF-kappa-B p65 in urothelial cell carcinoma of the bladder

The protein kinase C (PKC) family comprises central regulators of multiple signal transduction processes and is involved in the progression of many cancers. Nuclear factor Kappa-B (NF-κB) is constitutively expressed in cancer tissues and stimulates the transcription of various tumor-related genes. | Protein kinase C-α PKCα modulates cell apoptosis by stimulating nuclear translocation of NF-kappa-B p65 in urothelial cell carcinoma of the bladder

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.