Serial immunomonitoring of cancer patients receiving combined antagonistic anti-CD40 and chemotherapy reveals consistent and cyclical modulation of T cell and dendritic cell parameters

CD40 signalling can synergise with chemotherapy in preclinical cancer models, and early clinical studies are promising. We set out to define the immunological changes associated with this therapeutic combination to identify biomarkers for a response to the therapy. | Serial immunomonitoring of cancer patients receiving combined antagonistic anti-CD40 and chemotherapy reveals consistent and cyclical modulation of T cell and dendritic cell parameters

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
52    28    1    25-01-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.