Antiangiogenic agents targeting different angiogenic pathways have opposite effects on tumor hypoxia in R-18 human melanoma xenografts

Studies comparing the effect of antiangiogenic agents targeting different angiogenic pathways are sparse. The purpose of this study was to compare the effect of properdistatin and sunitinib treatment in a preclinical model of malignant melanoma. | Antiangiogenic agents targeting different angiogenic pathways have opposite effects on tumor hypoxia in R-18 human melanoma xenografts

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.