Pooled safety analyses of ALK-TKI inhibitor in ALK-positive NSCLC

The anaplastic lymphoma kinase tyrosine kinase inhibitors (ALK-TKIs) have been administered to patients with ALK-positive non-small cell lung cancer for a long period of time and show a promising response. However, the differences in the toxicity profiles among these drugs are still unclear. | Pooled safety analyses of ALK-TKI inhibitor in ALK-positive NSCLC

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
32    98    2    17-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.