Utility of the sentinel node concept for detection of lateral pelvic lymph node metastasis in lower rectal cancer

There are two lymphatic flows in lower rectal cancer; one along the inferior mesenteric artery and another towards the internal iliac artery. The benefit of dissection of lateral pelvic (LP) lymph nodes (LPLN) remains controversial. | Utility of the sentinel node concept for detection of lateral pelvic lymph node metastasis in lower rectal cancer

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
34    99    1    16-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.