Strain elastography imaging for early detection and prediction of tumor response to concurrent chemoradiotherapy in locally advanced cervical cancer: Feasibility study

To investigate the feasibility of strain elastography imaging in early detecting and predicting treatment response in patients receiving concurrent chemo-radiotherapy (CCRT) for locally advanced cervical cancer. | Strain elastography imaging for early detection and prediction of tumor response to concurrent chemoradiotherapy in locally advanced cervical cancer Feasibility study

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
105    23    1    08-02-2023
14    22    1    08-02-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.