Breast cancer patient delay in Fukushima, Japan following the 2011 triple disaster: A long-term retrospective study

Little information is available concerning how patient delay may be affected by mass disasters. The main objectives of the present study are to identify whether there was a post-disaster increase in the risk of experiencing patient delay among breast cancer patients in an area affected by the 2011 triple disaster in Fukushima, Japan, and to elucidate factors associated with post-disaster patient delay. | Breast cancer patient delay in Fukushima Japan following the 2011 triple disaster A long-term retrospective study

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.