Anaplastic astrocytoma mimicking progressive multifocal leucoencephalopathy: A case report and review of the overlapping syndromes

Co-occurrence of multiple sclerosis (MS) and glial tumours (GT) is uncommon although occasionally reported in medical literature. Interpreting the overlapping radiologic and clinical characteristics of glial tumours, MS lesions, and progressive multifocal leukoencephalopathy (PML) can be a significant diagnostic challenge. | Anaplastic astrocytoma mimicking progressive multifocal leucoencephalopathy A case report and review of the overlapping syndromes

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.