Characterization of MicroRNA-200 pathway in ovarian cancer and serous intraepithelial carcinoma of fallopian tube

Ovarian cancer is the leading cause of death among gynecologic diseases in Western countries. We have previously identified a miR-200-E-cadherin axis that plays an important role in ovarian inclusion cyst formation and tumor invasion. | Characterization of MicroRNA-200 pathway in ovarian cancer and serous intraepithelial carcinoma of fallopian tube

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.