Inhibition of MMP-2 and MMP-9 decreases cellular migration, and angiogenesis in in vitro models of retinoblastoma

Retinoblastoma (Rb) is the most common primary intraocular tumor in children. Local treatment of the intraocular disease is usually effective if diagnosed early; however advanced Rb can metastasize through routes that involve invasion of the choroid, sclera and optic nerve or more broadly via the ocular vasculature. | Inhibition of MMP-2 and MMP-9 decreases cellular migration and angiogenesis in in vitro models of retinoblastoma

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.