African-American esophageal squamous cell carcinoma expression profile reveals dysregulation of stress response and detox networks

Esophageal carcinoma is the third most common gastrointestinal malignancy worldwide and is largely unresponsive to therapy. African-Americans have an increased risk for esophageal squamous cell carcinoma (ESCC), the subtype that shows marked variation in geographic frequency. | African-American esophageal squamous cell carcinoma expression profile reveals dysregulation of stress response and detox networks

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
81    105    1    20-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.