Droplet digital PCR for detection and quantification of circulating tumor DNA in plasma of head and neck cancer patients

During posttreatment surveillance of head and neck cancer patients, imaging is insufficiently accurate for the early detection of relapsing disease. Free circulating tumor DNA (ctDNA) may serve as a novel biomarker for monitoring tumor burden during posttreatment surveillance of these patients. | Droplet digital PCR for detection and quantification of circulating tumor DNA in plasma of head and neck cancer patients

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.