HPV and cofactors for invasive cervical cancer in Morocco: A multicentre casecontrol study

Limited national information is available in Morocco on the prevalence and distribution of HPV-sub-types of cervical cancer and the role of other risk factors. The aim was to determine the frequency of HPV-sub-types of cervical cancer in Morocco and investigate risk factors for this disease. | HPV and cofactors for invasive cervical cancer in Morocco A multicentre casecontrol study

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
1    9    1    30-01-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.