Personalised informed choice on evidence and controversy on mammography screening: Study protocol for a randomized controlled trial

In Italy women aged 50–69 are invited for a population-based breast cancer (BC) screening. Physicians, policy makers and patients associations agree on the need to inform women about the benefits and harms in order to permit an informed decision. | Personalised informed choice on evidence and controversy on mammography screening Study protocol for a randomized controlled trial

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
20    84    1    16-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.