Retinal and vitreous metastases from hepatocholangiocarcinoma

To report a case of metastatic hepatocholangiocarcinoma to the vitreous and retina. A 70-year-old male, who was recently diagnosed with hepatocholangiocarcinoma, was complaining of floaters in his right eye over the past 5 months and was referred to the Liverpool Ocular Oncology Centre. | Retinal and vitreous metastases from hepatocholangiocarcinoma

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
23    73    2    21-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.