Depletion of p21-activated kinase 1 upregulates the immune system of APCΔ14/+ mice and inhibits intestinal tumorigenesis

P21-activated kinase 1 (PAK1) stimulates growth and metastasis of colorectal cancer (CRC) through activation of multiple signalling pathways. Up-regulation of CRC stem cell markers by PAK1 also contributes to the resistance of CRC to 5-fluorouracil. | Depletion of p21-activated kinase 1 upregulates the immune system of APCΔ14 mice and inhibits intestinal tumorigenesis

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.