Curative resection by splenectomy for solitary splenic metastasis from early gastric cancer: A case report and literature review

Solitary metastasis of a malignancy to the spleen is rare, particularly for gastric cancer. Only a few case reports have documented isolated splenic metastasis from early gastric cancer. We describe a case of splenic metastasis from early gastric cancer. | Curative resection by splenectomy for solitary splenic metastasis from early gastric cancer A case report and literature review

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    84    2    22-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.