Clinical efficacy and safety in patients treated with teicoplanin with a target trough concentration of 20 μg/mL using a regimen of 12 mg/kg for five doses within the initial 3 days

A trough concentration (Cmin) ≥20 μg/mL of teicoplanin is recommended for the treatment of serious methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) infections. However, sufficient clinical evidence to support the efficacy of this target Cmin has not been obtained. | Clinical efficacy and safety in patients treated with teicoplanin with a target trough concentration of 20 μg mL using a regimen of 12 mg kg for five doses within the initial 3 days

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.