Prediction of lisinopril pediatric dose from the reference adult dose by employing a physiologically based pharmacokinetic model

This study aimed to assess the pediatric lisinopril doses using an adult physiological based pharmacokinetic (PBPK) model. As the empirical rules of dose calculation cannot calculate gender-specific pediatric doses and ignores the age-related physiological differences. | Prediction of lisinopril pediatric dose from the reference adult dose by employing a physiologically based pharmacokinetic model

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
13    21    1    18-01-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.