Oral intermittent vitamin D substitution: Influence of pharmaceutical form and dosage frequency on medication adherence: A randomized clinical trial

To assess adherence to and preference for vitamin D substitution with different pharmaceutical forms and frequencies of administration. | Oral intermittent vitamin D substitution Influence of pharmaceutical form and dosage frequency on medication adherence A randomized clinical trial

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.