Effect of food on the pharmacokinetics of omeprazole, pantoprazole and rabeprazole

The pharmacokinetics of proton pump inhibitors (PPIs) may be affected by food intake. We aimed to evaluate the effect of food on the pharmacokinetics of omeprazole, rabeprazole, and pantoprazole. | Effect of food on the pharmacokinetics of omeprazole pantoprazole and rabeprazole

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
21    17    1    30-01-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.