Psoralen alleviates high glucose-induced HK-2 cell injury by inhibition of Smad 2 signaling via upregulation of microRNA 874

Diabetic nephropathy (DN) causes the vast proportion of excess mortality for patients with diabetes. Novel therapeutic approaches slowing down its incidence is still lacking. Psoralen is the major active ingredient of Psoralea corylifolia Linn. (PCL), which was used to treat a number of diseases | Psoralen alleviates high glucose-induced HK-2 cell injury by inhibition of Smad 2 signaling via upregulation of microRNA 874

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.