Clinical characteristics and time trends of hospitalized methadone exposures in the United States based on the Toxicology Investigators Consortium (ToxIC) case registry: 2010–2017

Methadone is well known for its long duration of action and propensity for mortality after an overdose. The present research was aimed at evaluating the clinical manifestations and time trends of methadone exposure in patients in US hospitals. | Clinical characteristics and time trends of hospitalized methadone exposures in the United States based on the Toxicology Investigators Consortium ToxIC case registry 2010 2017

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
19    79    2    14-04-2024
42    481    21    14-04-2024
50    114    4    14-04-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.