Ethnic differences in colon cancer care in the Netherlands: A nationwide registrybased study

Ethnic differences in colon cancer (CC) care were shown in the United States, but results are not directly applicable to European countries due to fundamental healthcare system differences. This is the first study addressing ethnic differences in treatment and survival for CC in the Netherlands. | Ethnic differences in colon cancer care in the Netherlands A nationwide registrybased study

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.