Effect of estrogen receptor β agonists on proliferation and gene expression of ovarian cancer cells

Estrogen receptor (ER) β has been suggested to affect ovarian carcinogenesis. We examined the effects of four ERβ agonists on proliferation and gene expression of two ovarian cancer cell lines. | Effect of estrogen receptor β agonists on proliferation and gene expression of ovarian cancer cells

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.