Clinical association analysis of ependymomas and pilocytic astrocytomas reveals elevated FGFR3 and FGFR1 expression in aggressive ependymomas

Fibroblast growth factor receptors (FGFRs) are well-known proto-oncogenes in several human malignancies and are currently therapeutically targeted in clinical trials. Among glioma subtypes, activating FGFR1 alterations have been observed in a subpopulation of pilocytic astrocytomas while FGFR3 fusions occur in IDH wild-type diffuse gliomas, resulting in high FGFR3 protein expression. | Clinical association analysis of ependymomas and pilocytic astrocytomas reveals elevated FGFR3 and FGFR1 expression in aggressive ependymomas

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.