Distinct immunophenotypes and prognostic factors in renal cell carcinoma with sarcomatoid differentiation: A systematic study of 19 immunohistochemical markers in 42 cases

Renal cell carcinoma (RCC) with sarcomatoid differentiation is a relatively rare tumor containing both carcinoma and sarcomatoid components. However, there has not been a systemic study on immunophenotypes of renal cell carcinoma with sarcomatoid differentiation, especially using some renal specific immunohistochemical markers. | Distinct immunophenotypes and prognostic factors in renal cell carcinoma with sarcomatoid differentiation A systematic study of 19 immunohistochemical markers in 42 cases

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3    15    1    30-01-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.