Observation of Zn-photoprotoporphyrin red Autofluorescence in human bronchial cancer using color-fluorescence endoscopy

We observed red autofluorescence emanating from bronchial cancer lesions using a sensitive colorfluorescence endoscopy system. We investigated to clarify the origin of the red autofluorescence. | Observation of Zn-photoprotoporphyrin red Autofluorescence in human bronchial cancer using color-fluorescence endoscopy

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.