The safety and efficacy of percutaneous intraductal radiofrequency ablation in unresectable malignant biliary obstruction: A single-institution experience

Patients with unresectable malignant biliary obstruction have limited life expectancy because of limited stent patency and tumor progression. The aim of our study was to retrospectively evaluate the safety and efficacy of combining intraductal RFA with biliary metal stent placement for patients with malignant biliary obstruction. | The safety and efficacy of percutaneous intraductal radiofrequency ablation in unresectable malignant biliary obstruction A single-institution experience

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
39    17    2    30-01-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.