Streamlining staging of lung and colorectal cancer with whole body MRI; study protocols for two multicentre, nonrandomised, single-arm, prospective diagnostic accuracy studies (Streamline C and Streamline L)

Rapid and accurate cancer staging following diagnosis underpins patient management, in particular the identification of distant metastatic disease. | Streamlining staging of lung and colorectal cancer with whole body MRI study protocols for two multicentre nonrandomised single-arm prospective diagnostic accuracy studies Streamline C and Streamline L

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    14    1    30-01-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.