Characterization of genetic aberrations in a single case of metastatic thymic adenocarcinoma

Thymic adenocarcinoma is an extremely rare subtype of thymic epithelial tumors. Due to its rarity, there is currently no sequencing approach for thymic adenocarcinoma. | Characterization of genetic aberrations in a single case of metastatic thymic adenocarcinoma

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.