The role of BRCA1-IRIS in the development and progression of triple negative breast cancers in Egypt: Possible link to disease early lesion

Breast cancer is the most globally diagnosed female cancer, with the triple negative breast cancer (TNBC) being the most aggressive subtype of the disease. In this study we aimed at comparing the effect of BRCA1- IRIS overexpression on the clinico-pathological characteristics in breast cancer patients with TNBC or non-TNBC in the largest comprehensive cancer center in Egypt. | The role of BRCA1-IRIS in the development and progression of triple negative breast cancers in Egypt Possible link to disease early lesion

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
75    20    1    08-02-2023
225    23    1    08-02-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.