Effect of genetic variants and traits related to glucose metabolism and their interaction with obesity on breast and colorectal cancer risk among postmenopausal women

Impaired glucose metabolism–related genetic variants and traits likely interact with obesity and related lifestyle factors, influencing postmenopausal breast and colorectal cancer (CRC), but their interconnected pathways are not fully understood. | Effect of genetic variants and traits related to glucose metabolism and their interaction with obesity on breast and colorectal cancer risk among postmenopausal women

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
34    57    2    03-12-2023
2    67    2    03-12-2023
114    66    3    03-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.