Surfactant protein-D predicts prognosis of interstitial lung disease induced by anticancer agents in advanced lung cancer: A case control study

Interstitial lung diseases induced by anticancer agents (ILD-AA) are rare adverse effects of anticancer therapy. However, prognostic biomarkers for ILD-AA have not been identified in patients with advanced lung cancer. | Surfactant protein-D predicts prognosis of interstitial lung disease induced by anticancer agents in advanced lung cancer A case control study

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
58    58    3    22-02-2024
7    235    1    22-02-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.