A lung cancer risk classifier comprising genome maintenance genes measured in normal bronchial epithelial cells

Annual low dose CT (LDCT) screening of individuals at high demographic risk reduces lung cancer mortality by more than 20%. However, subjects selected for screening based on demographic criteria typically have less than a 10% lifetime risk for lung cancer. | A lung cancer risk classifier comprising genome maintenance genes measured in normal bronchial epithelial cells

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.