Diagnostic value of endoscopic appearance during ductoscopy in patients with pathological nipple discharge

To explore the features of ductoscopic appearance that may be diagnostic in patients with pathologic nipple discharge (PND) and to discuss the diagnostic criteria for intraductal tumors. | Diagnostic value of endoscopic appearance during ductoscopy in patients with pathological nipple discharge

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.