Immunohistochemical evaluation of epithelial ovarian carcinomas identifies three different expression patterns of the MX35 antigen, NaPi2b

To characterize the expression of the membrane transporter NaPi2b and antigen targeted by the MX35 antibody in ovarian tumor samples. The current interest to develop monoclonal antibody based therapy of ovarian cancer by targeting NaPi2b emphasizes the need for detailed knowledge and characterization of the expression pattern of this protein. | Immunohistochemical evaluation of epithelial ovarian carcinomas identifies three different expression patterns of the MX35 antigen NaPi2b

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.